Pojedinac, kultura i društvo

Pojedinac, kultura i društvo

Razvoj društvenih nauka pratile su brojne promene, no, pre nego što su se razviledruštvene nauke, postojali su teoretičari koji su se bavili isključivo ljudskomprirodom. Smatrali su da je čovekova druga priroda – kultura.U razvoju, kod svakog čoveka ponaosob postoje...