Ogist Kont

Uredio/la Zorana Tomić,

September 28, 2020

Ogist Kont bio je francuski matematičar, filozof, mislilac. Rođen je Monpeljeu 1798. godine. Smatrao je da u društvu treba otkriti zakone, kao što to rade naučnici. Nauka koja bi se bavila otkrivanjem tih zakona jeste upravo sociologija, čiji je naziv baš on skovao (societas-društvo+logos-nauka). Smatrao je da, ukoliko se otkriju zakoni u društvu, može doći do društvene reogranizacije, obzirom na to da je društvo u periodu osnivanja sociologije bilo u krizi. Dakle, prema mišljenju Ogista Konta sociologija treba da koristi naučne metode kao što to rade fizika, hemija, te govori o važnosti pozitivizma, koji zagovara bavljenje činjenicama, koje su poznate iz iskustva i mogu se posmatrati. To bi značilo da je sociologija za njega pozitivna nauka.

U svom najpoznatijem delu “Kurs pozitivne filozofije” govorio je o zakonu o tri faze. Prema tom zakonu društvo i duh prolaze kroz teološku, metafiziču i pozitivnu, odnosno, naučnu fazu. U prvoj fazi ljudska svest je tološki oblikovana i veruje se da na naš položaj utiče Božja volja. U sledećoj fazi, metafizičkoj, moć više nemaju božanstva, već misli, dok je u trećoj fazi naučna delatnost ta koja je dominantna i predstavlja najviši stepen razvoja društva. Kroz svaku od tih faza ljudi su shvatali svet oko sebe na određen način, međutim, u poslednjoj fazi moguće je odgovoriti na socijalne probleme. Baš zbog toga sociologiju naziva pozitivnom naukom. Napravio je i klasifikaciju nauka, u kojoj je sociologija poslednja i najveća među njima. Bavio se i klasama, koje je podelio na četiri klase: Spekulativnu; Praktičnu; Poljoprivrednu; Radničku klasu. Spekulativna klasa predstvlja klasu naučnika, filozofa, koji imaju najviši položaj u društvu. U praktičnu klasu spadaju trgovci, bankari i ljudi koji se bave proizvodnjom. Ono što sigurno niste znali jeste to da je reč “altruizam” zapravo Ogist Kont osmislio. Osoba je altruistična kada pomaže drugima i stavlja tuđe interese iznad svojih. Često je bio kritikovan zbog pozitivizma, ali njegova ideja o porodici kao osnovnoj jedinici društva je sigurno nešto s čim bi se mogli složiti i protivnici pozitivizma. Ogist Kont bio je francuski mislilac, koji je smatrao da u društvu treba otkriti zakone, baš kao što to rade naučnici, koji se ne bave društvom. Nauka koja bi se bavila otkrivanjem tih zakona jeste upravo sociologija, čiji je naziv on skovao. Smatrao je da, ukoliko se otkriju zakoni u društvu, može doći do reogranizacije, koja će mu pomoći, obzirom na to da je društvo u periodu osnivanja sociologije bilo u krizi. Dakle, zagovarao je ideju da sociologija treba koristiti naučne metode, kao što to rade fizika, hemija, te govori o važnosti pozitivizma, koji zagovara bavljenje činjenicama, koje su poznate iz iskustva i mogu se posmatrati. To bi značilo da je sociologija za Ogista Konta pozitivna nauka.U svom najpoznatijem delu “Kurs pozitivne filozofije” govorio je o zakonu o tri faze. Prema tom zakonu društvo i duh prolaze kroz teološku, metafiziču i pozitivnu, odnosno, naučnu fazu. U prvoj fazi ljudska svest je tološki oblikovana i veruje se da na naš položaj utiče Božja volja. U sledećoj fazi, metafizičkoj, moć više nemaju božanstva, već misli, dok je u trećoj fazi naučna delatnost ta koja je dominantna i predstavlja najviši stepen razvoja društva. Kroz svaku od tih faza ljudi su shvatali svet oko sebe na određen način, međutim, u poslednjoj fazi moguće je odgovroiti na socijalne probleme. Baš zbog toga, kao što je gore navedeno, sociologiju naziva pozitivnom naukom. Napravio je i klasifikaciju nauka, u kojoj je sociologija poslednja i najveća među njima. Bavio se i klasama, koje je podelio na četiri klase: Spekulativnu; Praktičnu; Poljoprivrednu; Radničku klasu. Spekulativna klasa predstvlja klasu naučnika, filozofa, koji imaju najviši položaj u društvu. U praktičnu klasu spadaju trgovci, bankari i ljudi koji se bave proizvodnjom. Ono što sigurno niste znali jeste to da je reč “altruizam” zapravo Ogist Kont osmislio. Osoba je altruistična kada pomaže drugima i stavlja tuđe interese iznad svojih. I ako je njegov doprinos sociologijei zbog povezivanja teorije i razumevanja sveta veliki često je bio kritikovan zbog pozitivizma, ali njegova ideja o porodici kao osnovnoj jedinici društva je sigurno nešto s čim bi se mogli složiti i protivnici pozitivizma. Ogist Kont je umro u Parizu 1857.

Slični tekstovi!

 

Pojedinac, kultura i društvo

Pojedinac, kultura i društvo

Razvoj društvenih nauka pratile su brojne promene, no, pre nego što su se razvile
društvene nauke, postojali su teoretičari koji su se bavili isključivo ljudskom
prirodom. Smatrali su da je čovekova druga priroda – kultura.

read more
Sociološke discipline

Sociološke discipline

Savremena sociologija razgranala se na veći broj samostalnih disciplina-posebnih sociologija. Zato se pre može govoriti o sociologiji u množini, kroz prizmu njenih grana, odnosno disciplina. Brojne discipline izučavaju vezu jedne društvene pojave sa društvom u celini, čime doprinose razvoju opšte nauke o društvu i razumevanju društvenih pojava i procesa u sveukupnosti njihovih varijeteta. Tačan broj socioloških disciplina nije poznat, jer se postojeće discipline konstantno razvijaju, dajući materijal za nastanak novih subdisciplina, koje svojim osamostaljivanjem daju novu, zasebnu disciplinu. Neke od najznačajnijih socioloških disciplina su: sociologija kulture, sociologija rada, sociologija grada (urbana sociologija), sociologija sela (ruralna sociologija), sociologija morala, sociologija masovnih komunikacija.

read more
Maks Veber

Maks Veber

Maks Veber (1864-1920) Biografski podaci          Maks Veber rođen je u Erfurtu (Pruska) u protestantskoj porodici. Kada je Veber imao 5 godina, njegova porodica odlučuje da se preseli u Berlin, gde njegov otac započinje...

read more
Metod sociološkog istraživanja

Metod sociološkog istraživanja

Sama reč “metod” potiče od grčke reči methodos što znači put ili način kako da se dođe do nekog saznanja odnosno do neke istine. Metodologija je logička disciplina koja proučava metod i razvija sva njegova logička načela. Istraživanje najčešće predstavlja proveru...

read more