Uvod u sociologiju politike

Uredio/la Damjan Petrović

October 13, 2020

Reč “politika” potiče od reči polis (grad, država), središte polisa bila je agora (trg), gde su građani debatovali i donosili odluke javnim glasanjem. Ljudi koji nisu učestvovali u debatama, nazivani su idiotima.

Politika predstavlja veštinu upravljanja društvom, odnosno to je jedna društvena delatnost i ona se odnosi na društveno-javnu sferu, a naročito na državne poslove.

Dakle, politika je delatnost koja je usmerena na organizovanje, vođenje, kreiranje, regulisanje zajedničkog života ljudi u okviru jedne zajednice, društva ili države, u skladu sa njihovim potrebama, interesima, uz saglasnost svih, sa upotrebom prisile ili bez nje.

Endri Hejvud smatra da se politika odnosi na stvaranje, očuvanje i menjanje opštih pravila društva koja su važna za to isto društvo.

Hana Arent, nemačka teoretičarka političke filozofije je postavila jedno pitanje: “Ima li politika uopšte smisla”? Ona smatra da politika predstavlja posebnu oblast ljudskog delovanja, gde se na osnovu mišljenja, govora ili argumentovanja odlučuje, to jest učestvuje u odlučivanju o javnim poslovima.

Od Aristotela, pa sve do danas, postoji mnogo definicija politike, a najznačajniju podelu dodelili su:

1) Normativisti, koji tvrde da je politika povezana sa moralom ( postoji poštena i nepoštena politika);

2) Pozitivisti, koji tvrde da politiku nije moguće definisati prema ciljevima, već prema sredstvima ( postoji autoritarna i demokratka politika).

Za kritičke teorije ( marksizam) država je, pre svega, aparat vladajuće klase, dok je kod Vebera država shvaćena pozitivistički, kao monopol nad legitimnom fizičkom prinudom.

Dva tu osnovna značenja politike:

  1. Instrumentalno značenje ( borba za vlast koja pojedincima omogućava beneficije od državne službe- zaštita privilegovanih položaja);
  2. Neutralno značenje ( usklađivanje delatnosti od opšteg značaja – napor da se uspostavi pravednost i obezbedi bezbednost).

Politika se može razumeti kao skup tri oblasti:

1. Vladavina ( politička moć, uspostavljanje pravnog sistema i vladavina zakona);

2. Interesi ( izražavanje svojih ličnih potreba preko politike);

3. Javnost ( sloboda mišljenja, govora i delovanja).

LITERATURA

  1. Hejvud Endru. 2004. Politika, CLIO, Beograd
  2. Hejvud Endru. 2005. Političke ideologije, Zavod za udžbenike, Beograd
  3. Sociologija za treći razred srednjih stručnih škola i za četvrti razred gimnazija, Milena Stanojević, Logos, Beograd, 2016.
  4. Sociologija za treći razred srednjih stručnih škola i za četvrti razred gimnazija, Vladimir Vuletić, Klett, Beograd, 2015.
  5. Sociologija za treći razred srednjih stručnih škola i za četvrti razred gimnazija, Grupa autora, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012.

Slični tekstovi!

 

Sociologija zdravlja

Sociologija zdravlja

Uvod U svakodnevnom, zdravorazumskom načinu razmišljanja o stvarnosti, teme kojima se bavi sociologija, poput društvene strukture, kulture, ekonomskih kretanja i statistike, ne deluju blisko temi zdravlja. Na kraju krajeva, zdravlje je individualna karakteristika...

read more
Globalizacija

Globalizacija

Globalizacija predstavlja proces koji je vezan za 20. vek, učinio je da se kapitalizam proširi na čitav svet. Najjednostavnije rečeno, dolazi do širenja kapitalističke ekonomije u globalnim razmerama i svet postaje jedna celina sa jedinstvenom podelom rada....

read more
Sociologija politike

Sociologija politike

Reč “politika” potiče od reči polis ( grad, država), središte polisa bila je agora ( trg), gde su građani debatovati i donosili odluke javnim glasanjem. Ljudi koji nisu učestvovali u debatama, nazivani su idiotima. Politika predstavlja veštinu upravljanja društvom,...

read more
Islam

Islam

Reč religija potiče od latinske reči religio. Ona nam pomaže da razumemo poreklo sveta, uzrok nekih dešavanja (pr.poplava) i sebe. Postoje različite definicije religije, međutim, postoji konsenzus oko toga koliko vrsta religija postoji. U pitanju su dve vrste:...

read more
Religijske zajednice i sekte

Religijske zajednice i sekte

Kada se govori o religijskim zajednicama, neophodno je pomenuti podelu na: crkvu;denominaciju;sektu ikult.Crkva potiče od reči „eclesia“-zajednica. Odnosno, crkva predstavlja zajednicu vernika kao sveto mesto na kome se sastaju vernici. Crkva je organizovana i...

read more
Promene i razvoj društva

Promene i razvoj društva

Pojmovi ‘promena’ i ‘razvoj’ ne smeju se poistovećivati jer iako svaki razvoj podrazumeva neke promene, pod razvojem, odnosno progresom mislimo na promene koje sa sobom nose pozitivne efekte, dok svaka promena ne mora nužno da donese pozitivne efekte.

read more