Kultura slobodnog vremena mladih

Uredio/la Rad ucenika

February 14, 2023

Mlad čovek danas živi u društvu koje se menja munjevitom brzinom. Velike korporacije novog doba razvile su, naizgled, savršene mehanizme po kojima će čitavo društvo voditi i usmeravati, tako da će se pojedinac ponašati i misliti po željenom obrascu. Čovek tada upada u zamku sistema koji radi protiv njegove slobode za kreativnošću i stvaralaštvom. Proizvod svega toga je snažan osećaj besmisla našeg života. Hedonizam se nameće kao sredstvo za kratkoročno olakšanje od dosade i praznine ličnog postojanja. Savremeno društvo se ismejava svemu što je istinita kulturna vrednost, a bira zamaskirane i lažne vrednosti za koje samo želi da misli da nude dobrobit za razvoj ličnosti.

         Slobodno vreme je postalo toliko česta pojava među mlađom populacijom, da se sada postavlja pitanje i kako ubiti slobodno vreme i kako ga potrošiti. Ganter i Mur (1975) slobodno vreme vide kao „proizvod postindustrijske ere“ što će reći da se „mladost i slobodno vreme mladih u potpunosti odnosi na vreme oslobođenom od obaveza“. Tada je bitno napomenuti da je provođenje slobodnog vremena mladih u velikoj meri zavisno od načina života odraslih i njihovog društvenog položaja. Da li će isto provoditi slobodno vreme dete poljoprivrednika u velikoj porodici i jedinče roditelja koji su stalno odsutni poslom? Zasigurno ne. Samim „ubijanjem slobodnog vremena“ ubija se i mogućnost za dalji razvoj ličnosti. U istraživanju sprovedenom u AP Vojvodini 2010. godine na uzorku od 1103 učenika srednjih škola, pokazalo se da tokom slobodnog vremena postoji učestalost rizičnih oblika ponašanja- pušenje, upotreba alkohola i droge (Jelica Petrović, Marija Zotović). Kultura korišćenja slobodnog vremena treba da nauči mlade da pronađu sebe i svoj smisao, da se bude u prostoru koji mu omogućava da budu spontani i prirodni. U tome bi trebalo da osnovnu ulogu igraju roditelji i obrazovni sistem. Međutim, u Srbiji, ali i velikom delu sveta, oni predstavljaju slabu kariku. Prema mišljenju Dimazijea i mnogih stučnjaka, slobodno vreme ima tri funkcije: odmor, razonoda i razvoj ličnosti. Čini se da mladi zaboravljaju na ovu poslednju funkciju, pa kombinacija odmora i razonode dovodi do regresa u razvoju. 

 Kultura je svojstvenost ljudske civilizacije. Rut Benedikt naglašava da „mi moramo shvatiti jedinku onakvu kakva živi u svojoj kulturi, ali i kulturu onakvu kakva živi kroz jedinke“. Potpuniji razvoj individue i svesti o kulturnim vrednostima omogućava kultura korišćenja slobodnog vremena, budući da čovek kreativnim radom tokom slobodnog vremena izgrađuje sebe kao ličnost, ali samo kada je u tom procesu vođen pravim kulturnim vrednostima. Uloga kulture u procesu korišćenja slobodnog vremena je za „konzumiranje“ kulture, doprinos razvoju kulture, učenje i usavršavanje, kao i za stvaralaštvo i kritičko razmišljanje u oblasti kulture. Da bi čovek dobio želju da daje lični doprinos razvoju kulture, u njemu se moraju odgovarajućim sredstvima izazvati pozitivne emocije i motivacija za tim. 

Šta nam zapravo nudi masovna i potrošačka kultura koju sve više usvajamo iz obrazaca zapadnih civilizacija? „Razvitkom kapitalizma novac ne postaje samo predmet u svojstvenom smislu, nego i vrednost svih vrednosti. Kreatori potrošačke kulture, obuhvaćeni kapitalističkim ludilom pristaju zarađivati novac da bi njime kupili besposlicu u kojoj će moći teško zarađeni novac trošiti na stvari koje im, u stvari, ne trebaju.“ (Polić, 2003). Čovek izmoren teškim radom, sa zarađenim novcem ima zasiguranu sitost najosnovnijih potreba. Želeći da pobegne od te sfere napora i obaveze i nametnutog ritma života, javlja se želja za trošenjem stečenih dobara. „Slobodni izbor“ koji čovek ima jeste da reaguje na dva načina: društveno delovanje ili rekreacija, zabava, pasivan odmor i potrošnja. (Risman 1965; prema: Krivokapić, 2008). Sagledano iz ovog ugla, sfera počinje da dobija negativnu energiju jer predstavlja neproduktivno trošenje slobodnog vremena. Tu nema mesta za kreativnost i duhovno obogaćenje. Čovek će sa takvom prazninom početi da gubi svoju individualnost i postajaće sve bezličniji i beznačajniji. Rudi Supek smatra da visoka profesionalizacija masovne kulture kod pojedinca stvara utisak da je „stvaranje nekog novog dela visokoprofesionalni čin i da pojedinac sa prosečnim sposobnostima ne može to dostići i da mu jedino preostaje da u takvim delima uživa“. Nemogućnost izražavanja ličnog stvaralaštva ima za posledicu nekritički odnos prema društvenim promenama, tj. celokupnoj stvarnosti, a time se pospešuje nezainteresovanost pojedinca da se aktivno uključi u društvenu zajednicu.

Životni procesi u savremenom industrijskom društvu odlikuje se porastom apstraktnosti koja se može uočiti ne samo u širokom i naglom razvoju nauka i umetnosti, već i u svakodnevnim oblastima života. Zahtevi za razumevanje apstraktnih sadržaja povećavaju krug ljudi koji to mora činiti. Da bi ispunio uslove za opstanak, čovek se mora konstanto menjati i usavršavati, a da bi to bilo moguće, on mora svoje slobodno vreme organizovati tako da služi toj svrsi. Stalni naučno-tehnološki progres stvara u čoveku osećanje nelagodnosti zbog njegovog stalnog kašnjenja za tim procesom.

U masovnoj potrošačkoj kulturi na sav glas se promoviše potrošnja šunda i kiča, u kojoj istinske kulturne vrednosti zauzimaju sve niže mesto. Zato čovek ne sme da zaboravi da slobodno vreme ima za cilj i razvoj ličnosti, jer masovna kultura sigurno nema. Potrošačko društvo je samo posmatrač događaja, dok humano ljudsko biće učestvuje u događajima. To je čovekov svet i zato mu je bitan. Bitno mu je šta sve kruži u njegovoj atmosferi i kako oblikuje društvo, među njima i svoje sunarodnike i bližnje. Moramo paziti kakve nam se vrednosti nameću, jer nas to može koštati naših sposobnosti da vidimo jasno kako umetnost i moral propadaju. Mediji, internet, književnost, muzika, nauka sadrže razne poruke kojima se možemo voditi, ali i odupreti njihovom uticaju ako za naš lični i socijalni razvoj nemaju nikakav značaj. Naše individualno ispoljavanje ima veću vrednost od gotovih proizvoda potrošačke kulture. Mi stvaramo društvo koje neće imati osećaj otuđenosti i bespomoćnosti u procesu globalizacije jedino ako pazimo na sopstvene sposobnosti da razmišljamo van ponuda sistema. 

Ana Mihajlović, III6, Hemijsko-medicinska škola Vršac

12. decembar 2022.

Literatura:

Pljakić G. – Kultura korišćenja slobodnog vremena, 2013. Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

Slični tekstovi!

 

Sociologija zdravlja

Sociologija zdravlja

Uvod U svakodnevnom, zdravorazumskom načinu razmišljanja o stvarnosti, teme kojima se bavi sociologija, poput društvene strukture, kulture, ekonomskih kretanja i statistike, ne deluju blisko temi zdravlja. Na kraju krajeva, zdravlje je individualna karakteristika...

read more
Globalizacija

Globalizacija

Globalizacija predstavlja proces koji je vezan za 20. vek, učinio je da se kapitalizam proširi na čitav svet. Najjednostavnije rečeno, dolazi do širenja kapitalističke ekonomije u globalnim razmerama i svet postaje jedna celina sa jedinstvenom podelom rada....

read more
Sociologija politike

Sociologija politike

Reč “politika” potiče od reči polis ( grad, država), središte polisa bila je agora ( trg), gde su građani debatovati i donosili odluke javnim glasanjem. Ljudi koji nisu učestvovali u debatama, nazivani su idiotima. Politika predstavlja veštinu upravljanja društvom,...

read more
Islam

Islam

Reč religija potiče od latinske reči religio. Ona nam pomaže da razumemo poreklo sveta, uzrok nekih dešavanja (pr.poplava) i sebe. Postoje različite definicije religije, međutim, postoji konsenzus oko toga koliko vrsta religija postoji. U pitanju su dve vrste:...

read more
Religijske zajednice i sekte

Religijske zajednice i sekte

Kada se govori o religijskim zajednicama, neophodno je pomenuti podelu na: crkvu;denominaciju;sektu ikult.Crkva potiče od reči „eclesia“-zajednica. Odnosno, crkva predstavlja zajednicu vernika kao sveto mesto na kome se sastaju vernici. Crkva je organizovana i...

read more
Promene i razvoj društva

Promene i razvoj društva

Pojmovi ‘promena’ i ‘razvoj’ ne smeju se poistovećivati jer iako svaki razvoj podrazumeva neke promene, pod razvojem, odnosno progresom mislimo na promene koje sa sobom nose pozitivne efekte, dok svaka promena ne mora nužno da donese pozitivne efekte.

read more