Hrišćanstvo

Uredio/la Milica Bogdanović

May 1, 2020

Hrišćanstvo je nastalo u Judeji,u prvom veku pre nove ere, kada je Rimom vladao car Tiberije, a
Judejom upravljao Pontije Pilat. Ko je bila majka Isusa Hrista? (devica Marija). Bilo bi dobro ukazati i
na priču o bestelesnom začeću, o bogočoveku Isusu, i o njegovoj misiji na zemlji.
Gde i kako je Isus ubijen? (Isus je razapet na brdu Golgota).
Zbog velikog požara u Rimu iz 64.godine u kome je između ostalog izgoreo državni arhiv koji je mogao
imati autentične izveštaje o suđenju Isusa iz Nazareta, o nastanku hrišćanstva i o Isusu ne zna se
puno.
Spomenućemo i religije otkrovenja-otkrivene religije, religije koje svoje učenje smatraju za
neposrednu objavu od Boga preko proroka.
Hrišćanstvo je monoteistička religija, ali posebnog tipa. Bog je jedan, ali je u isto vreme trostruk-javlja
se u tri lica Božja: Bog-Otac, Bog-Sin, Bog-Duh sveti.
Hrišćanstvo je i soterološka religija (religija spasenja), jer su svi ljudi po prirodi grešni, i ispaštaju zbog
praroditeljskog greha. Ukoliko imate mogućnosti, pronađite i pogledajte ilustrovanu Bibliju za mlade.
Šta su to Adam i Eva uradili, pa su proterani iz Raja? (jeli su sa zabranjenog drveta-drveta „dobra i
zla“). Hrišćanin je mogao biti svako ko veruje u ono što je Isus propovedao , bez obzira kog je pola
vernik, iz koje je etničke zajednice i sl.
Koja je sveta knjiga hrišćana? (Biblija), od čega se sastoji Biblija? (od Starog i Novog zaveta). O Hristu,
njegovim idejama, stradanju i sledbenicima govori se u četiri novozavetna jevanđelja. Pored
jevanđelja, čiji su apostoli Matej, Marko, Luka i Jovan, Novi zavet sadrži i Dela apostolska, poslanice
svetih apostola Pavla, Petra, Jovana Bogoslova, Jude i Otkrovenje Jovanovo.
Koji su najvažniji hrišćanski praznici?(Uskrs, Božić)
Zanimljivost o krstu kao simbolu vere: Konstantin Veliki je pred bitku na Mulvanskom mostu
312.godine na nebu ugledao krst, i čuo glas koji je obećao- „Pod ovim znakom ćeš pobediti “.Takođe,
i da su prvi Konstantinovi vojnici vojnici nosili na štitu i na zastavi ovaj znak.
Šta se važno desilo u hrišćanstvu pre 1700 godina? (313.godine kada je na Milanski edikt na kome je
car Konstantin priznao hrišćanstvo kao zvaničnu religiju Rimskog carstva).
Spomenućemo i raskole u hrišćanstvu. Kako se hrišćanstvo deli? (na pravoslavlje i katoličanstvo). Do
raskola je došlo 1054. godine, hrišćanstvo je podeljeno na istočno ili pravoslavno i zapadno ili
katoličko. Središte pravoslavlja Konstantinopolj (Carigrad/Istanbul) na čelu Pravoslavne crkve je
patrijarh, a središte katoličanstva je Vatikan, na čelu Katoličke crkve papa.
Kojim kalendarom se služi Pravoslavna/Katolička crkva? Pravoslavne crkve uglavnom računaju vreme
po starom, julijanskom kalendaru, koji je 46.godine pre n.e. uveo Julije Cezar, po savetima
aleksandrijskog astronoma Sozigena. Katolička crkva vreme računa po gregorijanskom kalendaru iz
1582.godine koga je uveo papa Grgur XIII, reformom julijanskog kalendara.
O raskolima u Katoličkoj crkvi, o reformacijama u XVI veku, koje je predvodio Martin Luter, svedočiće
nastanak pokreta protestanata.
Zanimljivost: možete pogledati na internetu video zapis „šta je Isus Hrist rekao“, odnosno u videu se
govori o savetima koje je Isus Hrist govorio.

Možete pronaći članke iz novina, ili sa portala, u kojima se pominju jevrejske zajednice i hrišćanstvo
kao i pronaći ali i uočiti koji su društveni aspekti zastupljeni kada je reč o jevrejskih i hrišćanskim
zajednicama. Na taj način, možete razvijati kritičko mišljenje i posmatrati religije i različitog
konteksta.
Autor: Milica Bogdanović

Literatura:
Entoni Gidens (2002): „Sociologija“
Vuko Pavićević (1980): „Sociologija religije“, BIGZ: Beograd,
Patridž „Religije sveta“ , (2008): Mladinska knjiga
Sreten Petrović i Milovan Mitrović (2008): „Sociologija: za III razred stručnih i IV razred gimnazije“
Enciklopedija živih religija, Holit Beograd (1990)
Milan Vukomanović (2004): „Religija“ (15-18)

Slični tekstovi!

 

Sociologija zdravlja

Sociologija zdravlja

Uvod U svakodnevnom, zdravorazumskom načinu razmišljanja o stvarnosti, teme kojima se bavi sociologija, poput društvene strukture, kulture, ekonomskih kretanja i statistike, ne deluju blisko temi zdravlja. Na kraju krajeva, zdravlje je individualna karakteristika...

read more
Globalizacija

Globalizacija

Globalizacija predstavlja proces koji je vezan za 20. vek, učinio je da se kapitalizam proširi na čitav svet. Najjednostavnije rečeno, dolazi do širenja kapitalističke ekonomije u globalnim razmerama i svet postaje jedna celina sa jedinstvenom podelom rada....

read more
Sociologija politike

Sociologija politike

Reč “politika” potiče od reči polis ( grad, država), središte polisa bila je agora ( trg), gde su građani debatovati i donosili odluke javnim glasanjem. Ljudi koji nisu učestvovali u debatama, nazivani su idiotima. Politika predstavlja veštinu upravljanja društvom,...

read more
Islam

Islam

Reč religija potiče od latinske reči religio. Ona nam pomaže da razumemo poreklo sveta, uzrok nekih dešavanja (pr.poplava) i sebe. Postoje različite definicije religije, međutim, postoji konsenzus oko toga koliko vrsta religija postoji. U pitanju su dve vrste:...

read more
Religijske zajednice i sekte

Religijske zajednice i sekte

Kada se govori o religijskim zajednicama, neophodno je pomenuti podelu na: crkvu;denominaciju;sektu ikult.Crkva potiče od reči „eclesia“-zajednica. Odnosno, crkva predstavlja zajednicu vernika kao sveto mesto na kome se sastaju vernici. Crkva je organizovana i...

read more
Promene i razvoj društva

Promene i razvoj društva

Pojmovi ‘promena’ i ‘razvoj’ ne smeju se poistovećivati jer iako svaki razvoj podrazumeva neke promene, pod razvojem, odnosno progresom mislimo na promene koje sa sobom nose pozitivne efekte, dok svaka promena ne mora nužno da donese pozitivne efekte.

read more